#გამარჯობა

#გამარჯობა

თქვენ შეგიძლიათ დისტანციურად დაარეგისტრიროთ თქვენი კომპანია თიბისი ბანკის კლიენტად, გახსნათ საბანკო ანგარიშები და მიიღოთ ყველა საბაზისო პროდუქტი თუ:

 • თქვენ ხართ კომპანიის ერთადერთი დირექტორი (წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი);
 • თქვენი კომპანია მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებულია აქტიური სტატუსით;
 • მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში კომპანიის მონაცემებში რეგისტრირებულია კომპანიის ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
 • კომპანიის სამართლებრივი ფორმა არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება;
 • მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრში კომპანია რეგისტრირებულია 09/07/2011 წ-ის შემდეგ;
 • თქვენი კომპანია არ არის რეგისტრირებული თიბისი ბანკში კლიენტად;
 • კომპანიის ყველა დამფუძნებელი ან პარტნიორი საქართველოს რეზიდენტია, ან არარეზიდენტია, რომელსაც გააჩნია ბინადრობის მოწმობა;
 • კომპანიას სადამფუძნებლო სტრუქტურაში მეორე დონეზე არ უფიქსირდება იურიდიული პირი

საბანკო პროდუქტები, რომლებსაც მიიღებთ კომპანიის თიბისი ბანკის კლიენტად რეგისტრაციის შემდეგ:

 • მიმდინარე ანგარიში ეროვნულ და თქვენს მიერ არჩეულ ვალუტაში
 • SMS სერვისი
 • ინტერნეტ ბანკი
 • TBC Digipass აპლიკაცია (არჩევის შემთხვევაში)
 • FIX პაკეტი (არჩევის შემთხვევაში)
 • ბიზნეს ბარათი (არჩევის შემთხვევაში)
სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ წინასწარ გაეცნოთ საბანკო პროდუქტების პირობებს / ტარიფებს და გენერალურ ხელშეკრულებას

პროცესის მოკლე ინფო:

ონლაინ რეგისტრაციისთვის, დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში უპასუხებთ კითხვებს თქვენი კომპანიისა და სასურველი საბანკო პროდუქტების შესახებ. დასრულების შემდეგ ავტომატურად გაგეხსნებათ თქვენთვის სასურველი საბანკო ანგარიშები და პროდუქტები.
რა არის მარეგულირებელი ორგანო?

სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული სფეროს რეგულირების მიზნით შექმნილი ორგანო, რომელიც დამოუკიდებელია სახელმწიფო ორგანოებისაგან და მოქმედებს შესაბამისი კანონით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში.

მარეგულირებელ ორგანოებს მიეკუთვნება მაგალითად: ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია, ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტო და ა.შ.

B COM არის პლატფორმა ყველა ბიზნეს კლიენტისთვის, რომელიც ეხმარება მის წევრებს ბიზნესის შექმნასა და განვითარებაში.

აღნიშნულ საზოგადოებაში გაწევრიანება მოიცავს:

 • განათლება - პრაქტიკული ბიზნეს ტრეინინგები, ლექციები
 • ღონისძიებები - შესაძლებლობა დარგის ექსპერტებისგან შეიტყოთ ბიზნეს სფეროში მიმდინარე სიახლეები. კლუბის წევრები გაიცნობენ საქართველოში მოქმედ სხვადასხვა ბიზნესებს და ექნებათ შესაძლებლობა დაამყარონ მათთან კონტაქტები
 • შეთავაზებები - B COM-ში გაწევრიანებულ ბიზნესებზე მორგებული სპეციალური შეთავაზებები
 • ბიზნეს ეკოსისტემა - წვდომა ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო ინსტუმენტებზე


B COM-ში გასაწევრიანებლად უნდა აირჩიოთ FIX ნაკრები.


იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ B COM-ში გაწევრიანება, გადადით შემდეგ გვერდზე.

FIX ნაკრები

საკომისიოს გარეშე:

 • ბიზნეს ბარათი
 • თანხის განაღდება თიბისისა და პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან
 • გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში
 • ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
 • დიჯიპას აპლიკაცია
 • SMS სერვისი
 • * განაღდების დღიური ლიმიტი - 10.000 ლარი
 • * * ერთჯერადი უფასო გადარიცხვის ლიმიტი - 1.000 ლარი

FIX ნაკრები

საკომისიოს გარეშე:

 • ბიზნეს ბარათი
 • თანხის განაღდება თიბისისა და პარტნიორი ბანკების ბანკომატებიდან
 • გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში
 • ინტერნეტ / მობაილ ბანკი
 • დიჯიპას აპლიკაცია
 • SMS სერვისი
 • * განაღდების დღიური ლიმიტი - 10.000 ლარი
 • * * ერთჯერადი უფასო გადარიცხვის ლიმიტი - 1.000 ლარი

ზოგადი ინფორმაცია

ზოგადი ინფორმაცია

ინფორმაცია კომპანიაზე

ინფორმაცია კომპანიაზე

ინფორმაცია მარეგულირებელზე

ინფორმაცია მარეგულირებელზე